aktualność

Spotkanie dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Opublikowano: 31/03/2017

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 kwietnia 2017r., dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekty obejmujące:

 

  • usługi wsparcia systemu pieczy zastępczej w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń / kursów itp. oraz możliwości podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej jako element projektu (działanie 9.2.B RPO WD),

 

  • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej (działanie 9.1.A RPO WD  pierwszy typ operacji).

 

 

Przedstawione będą warunki wsparcia w ramach ww. działań oraz podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

Dodatkowo będzie można uzyskać szczegółowe informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące naboru aktualnego konkursu do działania 9.2.B.

 

Do udziału zapraszamy:

  • przedstawicieli samorządów lokalnych i ich jednostek organizacyjnych (PCPR, OPS);
  • organizacje pozarządowe;
  • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
  • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

 

W spotkaniu planowany jest udział przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Instytucji ogłaszającej w/w konkursy.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku. 

Pliki do pobrania: