aktualność

Wyniki konsultacji społecznych

Opublikowano: 15/11/2016

Konsultacje społeczne projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017  r." przeprowadzone przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze odbyły się w terminie od dnia 21 października 2016 roku do dnia 10 listopada 2016 roku.

Konsultacje przeprowadzono w następujących formach:

1. zamieszczenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku" w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze wraz z formularzem konsultacji umożliwiającym zgłaszanie wniosków i uwag do projektu,

2. konsultacje pisemne - wyłożenie projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku" do wglądu w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze i przyjmowanie uwag i wniosków na formularzu konsultacji w Kancelarii,

3. otwarte spotkanie konsultacyjne. 

 

Uwagi i wnioski do projektu złożyła Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (za pomocą formularza konsultacji). Uwagi dotyczyły wskazania w "Rocznym programie współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku"  źródeł finansowania realizacji programu oraz wskazania środków PFRON.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych wprowadzono zmianę w projekcie uchwały w rozdziale 10 § 11 - Wysokość środków planowanych na realizację programu.
§ 11 otrzymał brzmienie:

"1. Określa się planowaną wysokość środków w 2017 roku na realizację zadań publicznych, o których mowa w § 8 pkt 1 ppkt a) - e) w łącznej wysokości 50.000 zł, w tym 2.000 zł do rozdysponowania w trybie art. 19a ustawy.
2. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych planuje się kwotę 5.000 zł (środki PFRON).
3. Na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej planuje się kwotę 224.000 zł.
4. Na bezpłatną pomoc prawną planuje się kwotę 60.726 zł (dotacja z budżetu państwa)."

 

Projekt uchwały został przekazany Radnym Powiatu Kamiennogórskiego, którzy na sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego w dniu 29 listopada 2016 roku będą nad nim obradować i podejmą stosowną uchwałę. 

Pliki do pobrania: