aktualność

LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 22/03/2023

Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U.2022.1526) oraz w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021.2095 z późn. zm.) LIV Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1.   Otwarcie Sesji.
2.   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr LIII z dnia 28 lutego 2023 roku.
3.   Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4.   Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.   Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kamiennogórskiego:
- Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
- Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze,
- Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.
7.   Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2023 rok.
8.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wraz z aktami sprawy skargi o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr L/163/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu kamiennogórskiego oraz odpowiedzi na skargę.
9.   Sprawy różne.
10. Zamknięcie Sesji.
                                                                                                           
                                                        Przewodniczący Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                          Andrzej Mankiewicz (-)