aktualność

Uchwała o odwołaniu Przewodniczacej Rady nieważna

Opublikowano: 01/08/2022

Dnia 1 sierpnia 2022 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty kamiennogórskiego Jarosława Gęborysa, wicestarosty kamiennogórskiego Małgorzaty Krzyszkowskiej oraz Przewodniczącej Rady Powiatu Edyty Wyrostek.

Włodarze powiatu podczas briefingu przedstawili  rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały XLVI/152/2022 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Powiatu Kamiennogórskiego.

W toku badania legalności uchwały organ nadzoru stwierdził jej podjęcie z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym w związku z art. 2 Konstytucji RP, polegającym na przeprowadzeniu przez Radę Powiatu w sposób nieuzasadniony reasumpcji głosowania.

Pomimo wyrażonego przez radcę prawnego urzędu stanowiska, że ponowne podjęcie uchwały w sprawie, w której głosowanie się już odbyło jest niezgodne z prawem, radni większością głosów przyjęli przedmiotową uchwałę.