aktualność

XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 24/11/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U.2020.920 ze zm.) XXXIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia: Protokół Nr XXXVIII z dnia 26 października 2021 roku.

3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

4. Stan środowiska i jego ochrona na terenie Powiatu Kamiennogórskiego.

5. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kamiennogórskiego i harmonogramu dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.                              

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Powiecie Kamiennogórskim na lata 2021-2026.

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Powiatu Kamiennogórskiego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku".

10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w roku 2022 za usunięcie pojazdów z dróg powiatu kamiennogórskiego i przechowywania ich na parkingu strzeżonym oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, jeżeli od usunięcia tego pojazdu odstąpiono.

11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kamiennogórskiego na 2021 rok.

12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie zasad ustalania  i wypłacania diet radnych powiatu kamiennogórskiego.

13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Kamiennogórskiego.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Sesji.

                                                                                                           

                                                              Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego

                                                                                      (-) Edyta Wyrostek