aktualność

Projekt dla osób bezrobotnych

Opublikowano: 17/04/2012

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze informuje, że  w 2012 r. kontynuuje realizację Projektu pn. "Mój atut - kompetencje zawodowe" w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu 104 osoby zostaną objęte następującym wsparciem:

1. Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania określającym indywidualna ścieżkę aktywizacji zawodowej.

2. 58 osób bezrobotnych (32 kobiety, 26 mężczyzn) zostanie skierowanych do odbycia 6-miesięcznego stażu w celu nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy. 

Zgodnie z założeniami Planu Działania POKL na 2012 rok preferowane będą wnioski Pracodawców w zakresie organizacji stażu dla: 21 osób w wieku 50-64, 10 osób w wieku do 25 roku życia, 6 osób niepełnosprawnych, 12 osób długotrwale bezrobotnych, 15 osób zamieszkałych na wsi. 

Terminy rozpoczęcia STAŻY: kwiecień - 40 osób, maj - 21 osób. Termin składania wniosków dla pracodawców mija 20.03.2012 r.

3. 46 osób bezrobotnych (14 kobiet, 32 mężczyzn) uzyska środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 17 tysięcy zł.

Zgodnie z założeniami Planu Działania POKL na 2012 rok wsparcie  przewidziane jest w szczególności dla: 5 osób w wieku 50-64, 8 osób w wieku 15-24, 10 osób długotrwale bezrobotnych, 10 osób zamieszkałych na wsi.

Wnioski należy składać od 26.03.2012 r. do dnia 30.03.2012 r.

Uczestnikami projektu mogą zostać: - osoby w wieku 50-64 lat - 26 osób, osoby niepełnosprawne - 6 osób, osoby w wieku do 25 roku - 18 osób, osoby długotrwale bezrobotne - 22 osoby, osoby zamieszkujące tereny wiejskie - 25 osób, pozostałe osoby - 32 osoby.

Przewidziana kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 1.214.700 zł

Sporządził:
M. Mańkiewicz
Kierownik CAZ

POWIATOWY URZĄD PRACY
CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6A
75 64 50 160,  fax 75 64 50 170
e-mail: wrka@praca.gov.pl; www.pupkamiennagora.pl