aktualność

Ważne zmiany w Tarczy Antykryzysowej!

Opublikowano: 19/07/2021

Powiatowy Urząd Pracy Kamiennej Górze informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1192).

Ustawa wchodzi w życie w dniu 23 lipca 2021 r.

Na mocy ww. ustawy wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące m.in. kwestii umorzeń w całości lub w części należności z tytułu otrzymanego wsparcia  w ramach tarczy antykryzysowej, odraczania terminów spłaty tych należności oraz  rozkładania ich na raty.

Powyższe dotyczy nienależnie otrzymanych środków w ramach:

  • dofinansowania o których mowa w art. 15 zzb, art. 15 zzc, art. 15 zze i art. 15 zze2,
  • pożyczki udzielonej na podstawie art. 15 zzd oraz art. 15 zzda,
  • dotacji udzielonej na podstawie art. 15 zze4.

Umowy zawarte w ramach wymienionych  form przed dniem ogłoszenia ww. ustawy, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie określonym w ustawie, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia. Nie jest wymagane zawarcie aneksów w ww. zakresie.