aktualność

Ostatnie nabory w ramach pomocy COVID-19

Opublikowano: 19/07/2021

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze  informuje o  trwającym naborze wniosków  dla mikroprzedsiębiorców  i małych przedsiębiorców o udzielenie dotacji  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 16.04.2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. poz.713).

Dotacja może być udzielona jednokrotnie, dwukrotnie, trzykrotnie, czterokrotnie lub pięciokrotnie  - mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy  prowadzącemu działalność  gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 jako rodzaj przeważającej działalności:

  • których przychód  z  tej działalności  w  rozumieniu  przepisów  podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku  do  przychodu  uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r.
  • którzy na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców nie  mieli  zawieszenia  wykonywania  działalności  gospodarczej  na  okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Działalność nie może być zawieszona na dzień składania wniosku o  dotację.

Oceny spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 31.03.2021 r.

Dotacja udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez  platformę Praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu  na  siedzibę  mikroprzedsiębiorcy  i  małego  przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Wnioski o przyznanie dotacji mogą być składane tylko do dnia 31 sierpnia 2021 r.