aktualność

XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 17/02/2021

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) XXVIII Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 r., o godz. 14.00, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ul. Wł. Broniewskiego 15 oraz w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.


Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów z XXVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 26 stycznia 2021 roku oraz z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 12 lutego 2021 roku.
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Bezpieczeństwo na terenie powiatu kamiennogórskiego:
- informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kamiennej Górze,
- informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze,
- informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze,
- informacja Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
- Sprawozdanie z pracy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia tej umowy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia "Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie
Kamiennogórskim na lata 2021-2025".
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie przyjęcia "programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc na lata 2021-2025".
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej szczepień przeciw COVID-19.
11. Sprawy różne.

                                                                     Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego
                                                                                          (-) Edyta Wyrostek