aktualność

XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego

Opublikowano: 20/05/2020

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego uprzejmie informuje, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) XIX Sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r., o godz. 14.00, w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń (Protokół Nr XVII z dnia 25 lutego 2020 r. oraz    Protokół Nr XVIII z dnia 17 marca 2020 r.)
3. Wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
4. Informacja Prezydium Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy powiatu kamiennogórskiego
z organizacjami pozarządowymi w 2019".
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2020 roku Powiatowi Kamiennogórskiemu.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Kamiennogórskiego w sprawie dokonania zmiany planowanych dochodów i wydatków oraz zwiększenia przychodów budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej niewprowadzenia tzw. Strefy ciszy na terenie zbiornika wodnego Bukówka.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie Sesji.
                                                                                                           
                                                                   Przewodnicząca Rady Powiatu
                                                                          (-) Edyta Wyrostek