aktualność

Plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000

Opublikowano: 10/12/2018

W związku z przystąpieniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:

1. Dolina Baryczy PLB020001

2. Dolina Dolnej Baryczy PLH020084

3. Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego PLH020091

4. Dąbrowy Janikowskie PLH020089

5. Dąbrowy Kliczkowskie PLH020090

6. Gałuszki w Chocianowie PLH020087

7. Góry Izerskie PLB020009

8. Góra Wapienna PLH020095

9. Góry Złote PLH020096

10. Jodłowice PLH020106

11. Kiełczyn PLH020099

12. Kozioróg w Czernej PLH020100

13. Kumaki Dobrej PLH020078

14. Lasy Grędzińskie PLH020081

15. Leśne Stawki koło Goszcza PLH020101

16. Łąki Gór i Pogórza Izerskiego PLH020102

17. Łęgi nad Bystrzycą PLH020103

18. Modraszki koło Opoczki PLH020094

19. Ostoja nad Baryczą PLH020041

20. Ostrzyca Proboszczowicka PLH020042

21. Pieńska Dolina Nysy Łużyckiej PLH020086

22. Skoroszowskie Łąki PLH020093

23. Stawy Karpnickie PLH020075

24. Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010

25. Sztolnia w Młotach PLH020070

26. Torfowiska Gór Izerskich PLH020047

27. Uroczyska Borów Dolnośląskich PLH020072

28. Wzgórza Niemczańskie PLH020082

29. Wzgórza Warzęgowskie PLH020079

30. Źródła Pijawnika PLH020076

31. Żerkowice-Skała PLH020077

zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), oraz w nawiązaniu do § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 34, poz. 186, ze zm.), przesyłam w załączeniu obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2018 r. znak WPN.082.3.52.2018.AH w sprawie zamiaru przystąpienia do sporządzania planów zadań ochronnych dla ww. 31 obszarów Natura 2000.

Opracowanie projektów planów zadań ochronnych realizowane jest w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16, pn."Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000", który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach II Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

 

                                                                 Z-ca Regionalnego Dyrektora

                                                            Ochrony Środowiska we Wrocławiu

                                                            Regionalny Konserwator Przyrody

                                                                       Katarzyna Łapińska

Pliki do pobrania: