aktualność

Pracodawca Roku 2018

Opublikowano: 08/05/2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Pracodawca Roku 2018 Powiatu Kamiennogórskiego ". Organizatorem konkursu jest starosta kamiennogórski Jarosław Gęborys w imieniu którego sprawami organizacyjnymi konkursu zajmuje się  Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze.

W konkursie mogą brać udział Pracodawcy spełniający łącznie poniższe kryteria formalne:

  1. Pracodawcy mający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu kamiennogórskiego.
  2. Pracodawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni zgodnie z prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu lub innych przewidzianych prawem przypadków uzasadniających brak uiszczenia w terminie powyższych należności (wymagane jest złożenie przez pracodawcę wraz z Formularzem Zgłoszeniowym podpisanego oświadczenia stanowiącego jeden z  załączników  do niniejszego regulaminu).

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach: mikro, mały, średni i duży oraz "Młody Biznes".

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze poprawnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego  wraz z oświadczeniem przedsiębiorcy, dostępnych  z regulaminem konkursu w  poniższych załącznikach.

Termin rozpoczęcia nadsyłania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 07.05.2018r.

Termin zakończenia przyjmowania Formularzy Zgłoszeniowych ustala się na dzień 22.06.2018r.                

Wyniki konkursu "Pracodawca Roku 2018 Powiatu Kamiennogórskiego"  zostaną ogłoszone w dniu 25.08.2018 w ramach obchodów Powiatowego Święta Przedsiębiorczości.

Kontakt:
Jolanta Bagniuk,
Armand Winiarski
tel. 756450169; 601741315
E-mail: armandw@pupkamiennagora.pl