aktualność

Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"

Opublikowano: 12/12/2017

W roku bieżącym Powiat Kamiennogórski w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019" uzyskał dofinansowanie na realizację niżej wymienionych zadań:

1. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3488D, Aleja Wojska Polskiego w Kamiennej Górze na długości 0,220 km", gdzie:

 - koszt robót budowlanych wyniósł: 886 468,38 zł,

 - wartość dofinansowania: 436 666,00 zł,

 - wkład własny powiatu: 449 802,38 zł;

2. "Remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości Błażejów w km 0+000 - 2+424", gdzie:

 - koszt robót budowlanych wyniósł: 1 939 362,57 zł,

 - wartość dofinansowania: 970 561,00 zł,

 - wkład własny zapewniony został z budżetu powiatu w wysokości 433 801,57 zł oraz budżetu Gminy Lubawka w wysokości 235 000,00 zł i Nadleśnictwa Kamienna Góra w wysokości 300 000,00 zł.

Celem przedmiotowych zadań była poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.