aktualność

Konkurs - Hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Opublikowano: 08/09/2017

Powiatowe Centrum Edukacji - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej Górze zaprasza uczniów szkół  podstawowych (klasy V - VII) oraz ponadpodstawowych  (gimnazjum i ponadgimnazjalna) do wzięcia udziału w konkursie na:

 HASŁO PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 50 - LECIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ.

  Konkursowe prace należy dostarczyć do siedziby PCE do dnia 30.09.2017 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO PROMUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 50 - LECIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE.

 

Organizator:

PCE - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17

 

Adresaci:

Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół powiatu kamiennogórskiego.

Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

- szkół podstawowych (klasy V - VII),

- szkół ponadpodstawowych (gimnazjum i ponadgimnazjalna).

 

Temat konkursu:

,,Hasło promujące działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z okazji Jubileuszu 50 - lecia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze".

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych propozycji haseł, które staną się wizytówką Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamiennej Górze w szczególności poprzez umieszczenie ich w materiałach informacyjny.

Hasło promujące powinno być oryginalne, łatwe do zapamiętywania oraz odzwierciedlać specyfikę działalności placówki.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie hasła w nieprzekraczalnych terminie tj. do dnia 29.09.2017 r. Wraz z pracą należy podać następujące dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę szkoły i klasę.
 

a)     pocztą tradycyjną

na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, 58 - 400 Kamienna Góra z dopiskiem "Konkurs na hasło promujące"

 

b)    osobiście do sekretariatu poradni.  

 

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać jedno hasło promujące Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kamiennej Górze.

 

Pamiętaj aby hasło było Twojego autorstwa !

 

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją. Decyzja Komisji jest ostateczna.

 

Nagrody:

Wszyscy laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie o werdykcie.

 

Rozdanie nagród odbędzie się 06.10.2017 r. podczas obchodów 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kamiennej Górze, godz. 15.

 

Uczestnik Konkursu z chwilą odebrania nagrody przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do wybranego w drodze konkursu hasła promującego Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Kamiennej Górze  oraz wyraża zgodę na jego wykorzystanie na wszelkich polach eksploatacji, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla autora.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA
W NASZYM KONKURSIE !