aktualność

Informacja o zadaniach realizowanych w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Opublikowano: 25/08/2017

W dniu 08 sierpnia  2017 r. reprezentanci powiatu kamiennogórskiego zawarli umowę o dofinansowanie w roku 2017 zadania p.n.: "Remont drogi powiatowej nr 3480D w miejscowości Błażejów w km 0+000 - 2+424" w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".

Łączne nakłady do poniesienia na realizację zadania w roku 2017 wynoszą 1 945 263,00 zł.

Wojewoda przekaże Powiatowi Kamiennogórskiemu w 2017 r. na realizację zadania dotację celową z budżetu państwa w kwocie 845 982,00 zł.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 3480D ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg, podniesienie standardów technicznych drogi oraz poprawa połączeń dróg lokalnych powiatu z drogami wyższej kategorii.

Zakończenie rzeczowe zadania (zgodnie z zawartą umową o udzielenie dotacji): 30.11.2017 r.