Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy

1

Wymagane dokumenty

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z zagranicy (wniosek do pobrania poniżej), należy załączyć:

  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
  • w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w ww. dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowana firma pogrzebowa - winna ona dodatkowo dołączyć do wniosku upoważnienie jej do załatwienia wszelkich formalności związanych z transportem zmarłego (upoważnienie do pobrania poniżej) .

2

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich - pokój nr 204 (I piętro).

Tel. +75 64 50 115

Godziny pracy wydziału:

Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

UWAGA: weryfikacja wniosku odbywa się w wydziale w momencie jego złożenia.

3

Opłaty

Decyzja zezwalająca na sprowadzenie zwłok/szczątków nie podlega opłacie skarbowej.

Za Pełnomocnictwo opłata skarbowa wynosi 17 zł. Opłatę należy uiścić w kasie tutejszego urzędu lub na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta w Kamiennej Górze, Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze nr: 88 83950001 0013 4460 2003 0001. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

4

Czas załatwienia sprawy

Decyzja jest wydawana niezwłocznie w ciągu jednego dnia - maksymalnie do 3 dni od dnia otrzymania kompletu wniosku.