Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Wydanie zezwolenia na transport odpadów

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Przyjęcie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Przyjęcie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Ustalenie lini brzegowej

Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych

Zgłoszenie wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne

Zgłoszenie wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, na które nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne