Wydanie licencji

1

Wydanie licencji

Wydanie licencji dokonywane jest na wniosek przewoźnika.

2

Opłaty

W kasie starostwa (parter ul. H. Sienkiewicza 6a) należy wpłacić : 

  • opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kamienna Góra lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (parter). Dowód należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku - internetowy dowód wpłaty powinien precyzyjnie określać przedmiot tej opłaty.
  • opłata administracyjna za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy wynosi 1000 zł. W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego pobiera się opłatę odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd. Za wydanie wypisu z licencji lub zezwolenia na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji lub zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie licencji lub zezwolenia.

3

Wymagane dokumenty

Do wniosku  ( druk do pobrania poniżej) należy dołączyć wymienione we wniosku dokumenty.

Pliki do pobrania:

4

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej -  parter budynku 
tel.  75 6450253

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Do 90 dni.