Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

1

Wniosek właściciela

Rejestracji pojazdu należy dokonać w przeciągu 30 dni od daty nabycia pojazdu.

2

Opłaty

W kasie Starostwa ul. H. Sienkiewicza 6a.
 Rejestracja pojazdu:

 •  160 zł - (tablice rejestracyjne , pozwolenie czasowe, znaki legalizacyjne, dowód rejestracyjny)
 •  120 zł  -(tablica motocyklowa, pozwolenie czasowe, znaki legalizacyne, dowód rejestracyjny)
 •  110 zł - (tablica motorowerowa, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe i dowód rejestracyjny)
 •  120 zł - (tablica rejestracyjna - przyczepa, znaki legalizacyjne, pozwolenie czasowe i dowód rejestracyjny)

 

3

Wymagane dokumenty

Do  wniosku o rejestrację pojazdu (do pobrania poniżej), należy dołączyć oryginały    następujących dokumentów:

 • dowód własności pojazdu (np. faktura, rachunek lub umowa zakupu pojazdu, zamiany, darowizny, prawomocne orzeczenie sądu o rozstrzygnięciu o prawie własności );
 • dowód rejestracyjny jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 • dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 • dowód odprawy celnej przywozowej ( dotyczy pojazdów spoza Unii Europejskiej);
 • dowód opłaty w wysokości 500 zł od pojazdu wprowadzonego na terytorium kraju, uiszczonej na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dot. samochodów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.); - jeśli pojazd został sprowadzony do kraju przed 1 stycznia 2016 r.
 • tłumaczenia dokumentów przedkładanych w języku obcym sporządzonych przez tłumacza przysięgłego wraz z oryginałami tych dokumentów,
 •  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu,

 • oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu do kraju,
 •  dowód tożsamości,

 • pełnomocnictwo, jeżeli właściciel działa przez pełnomocnika,

 • oraz tablice rejestracyjne pojazdu bądź stosowne oświadczenie na okoliczność braku tablic

4

Złożenie wniosku

Właściciel, bądź osoba upoważniona (pełnomocnictwo do pobrania)  przedkłada komplet dokumentów  w Wydziale Komunikacji ul. H. Sienkiewicza 6a parter
tel. 75 6450101, 75 6450103

Godziny pracy Wydziału:

1. Poniedziałek 7.30 - 17.00

2. Wtorek 7.30 - 15.30

3. Środa 7.30 - 15.30

4. Czwartek 7.30 - 15.30

5. Piątek 7.30 - 14.00

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Rejestracji czasowej dokonuje się  niezwłocznie.
Decyzja o rejestracji stałej,  dowód rejestracyjny i karta pojazdu  wydawane są w terminie do miesiąca od dnia rejestracji czasowej po przedłożeniu obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.