Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

1

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Inwestycji i Drogownictwa ? pokój 202 (I piętro), tel. (75) 64 50 102

2

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych (formularz do pobrania na stronie internetowej www.kamienna-gora.pl lub w pokoju 202), który powinien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • lokalizację i powierzchnie zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnie reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 ze szczegółową lokalizacją tablicy reklamowej / tymczasowego obiektu handlowego,
 • wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której planowana jest lokalizacja tablicy reklamowej / tymczasowego obiektu handlowego,
 • sposób posadowienia wnioskowanej tablicy reklamowej,
 • rysunek wnioskowanej tablicy reklamowej,
 • w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie pełnomocnictwa (opłata skarbowa ? 17,00 zł),
 • informację czy wnioskowana tablica reklamowa będzie wyposażona w oświetlenie zewnętrzne lub wewnętrzne i czy zawierać będzie elementy odblaskowe.

Pliki do pobrania:

3

Opłaty

Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym obiektu handlowego lub usługowego pobiera się następujące stawki opłat za 1 m? powierzchni zajętego przez rzut poziomy:

 • poza terenem zabudowanym ? 0,50 zł
 • w terenie zabudowanym ? 1,00 zł

Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy stawka opłaty za 1 m? powierzchni wynosi ? 2,00 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej.

4

Termin złożenia wniosku

Na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni