Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia.

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 oraz w kasie starostwa.

3

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł,
- aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia,
- aktualny odpis z KRS-u (dot. osób prawnych),
- dokument potwierdzający , iż osoba prawna nie jest osobą prawną, o której mowa w art. 1 ust. 1b. pkt 2),
- dokument potwierdzający następstwo prawne (w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

4

Odwołanie

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Starosty Kamiennogórskiego w terminie 14 ? stu dni od dnia jej doręczenia.

5

Czas załatwienia sprawy

30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 Kpa) od dnia złożenia wniosku.