Uzgodnienie projektowanych sieci i przyłączy.

1

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę

2

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne opłata za uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu wynosi:

- za pierwszą sieć: 150 zł,

- za każdą następną sieć: 105 zł,

- za pierwsze przyłącze: 105 zł,

- za każde następne przyłącze: 73,50 zł.

 

W przypadku przedkładania dokumentacji na naradę przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej - nie dotyczy wniosku składanego przez projektanta.

 

Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę pobiera się przed wykonaniem czynności uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. 

 

Opłaty za uzgodnienie dokonuje się w kasie w Wydziale Geodezji.

W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej opłatę dokonuje się przelewem na konto:

Powiat Kamiennogórski,
ul. Broniewskiego 15, 58-400  Kamienna Góra, PKO Bank Polski S.A. 40 1020 3668 0000 5402 0465 9613.

3

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci.

Do wniosku należy dołączyć:

- co najmniej 2 egzemplarze planu sytuacyjnego z propozycją usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu sporządzone na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta ,

- upoważnienie od inwestora dla osoby składającej dokumentację projektową w jego imieniu (w przypadku składania wniosku przez projektanta upoważnienie nie jest wymagane),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (tylko w przypadku przedkładania dokumentacji na naradę przez pełnomocnika; nie dotyczy wniosku składanego przez projektanta),

- wykaz współrzędnych projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga: Na wniosek inwestora lub pełnomocnika, przedmiotem narady koordynacyjnej może być usytuowanie przyłączy.

4

Złożenie wniosku

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć w Wydziale Geodezji ul. Sienkiewicza 6a, 3 piętro lub  za pośrednictwem poczty.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

Pliki do pobrania:

5

Czas załatwienia sprawy

Czas załatwienia sprawy to 14 dni.