Określenie kierunku rekultywacji.

1

Rekultywacja.

Osoba powoadująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt.

Starosta Kamiennogórski po zasięgnięciu opinii:

 • dyrektora właściwego terenowo okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do działalności górniczej,
 • dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji,
 • wójta (burmistrza) - w odniesieniu do działalności rolniczej.
  wydaje decyzje w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów, określającą:
 • stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii, o której mowa w art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
 • osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów,
 • kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów.
2

Wymagane dokumenty.

Do poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów (wniosek do pobrania poniżej), należy dołączyć:

 • Kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin - w odniesieniu do działalności górniczej
 • Projekt rekultywacji zawierający opis przeprowadzonych prac rekultywacyjnych ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji
 • Mapę sytuacyjno-wysokościową z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.

Pliki do pobrania:

3

Złożenie wniosku.

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego parter urzędu - tel. (75) 645 01 00. 

Wszelkich informacji udziela Wydział Geodezji, ul. Sienkiewicza 6a, 58-400 Kamienna Góra, tel. 75 645 01 35.

Godziny pracy urzędu:

- poniedziałek 7:30 - 17:00;

- wtorek, środa, czwartek 7:30 - 15:30;

- piątek 7:30 - 14:00.

4

Czas załatwienia sprawy.

Czas załatwienia sprawy to 30 dni lub 60 dni w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego).