Zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej

1

Opis sprawy / zadania:

Osoby prawne lub fizyczne mogą zakładać szkoły lub placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze właściwe dla siedziby szkoły lub placówki.
2

Kogo dotyczy:

Osoby prawne lub fizyczne.
3

Wymagane dokumenty:

 Należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby / w celu przyspieszenia procedury wpisu prosimy o podanie numeru telefonu/.
b) określenie typu i rodzaju szkoły lub placówki.
c) podanie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki.
d) w przypadku szkoły zawodowej określenie zawodów lub profilu w jakim szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
e) podanie terminu rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki.
f) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki, oraz informację o warunkach lokalowych.
g) wskazane jest dołączenie do wniosku:
h) kserokopię (z potwierdzeniem autentyczności) umowy najmu lub aktu własności lokalu       w którym będzie funkcjonowała szkoła lub placówka.
i) zaświadczenia sanepid-u i p.poź. stwierdzające, że w pomieszczeniach tych może odbywać się proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy /w zależności od typu placówki/.
j) listę zbiorczą pracowników pedagogicznych z wykazem kserokopii ich dyplomów / z potwierdzoną autentycznością/ przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
k) dane dotyczące kwalifikacji dyrektora szkoły lub placówki.
l) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 w/w ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej.
ł) statut szkoły lub placówki, który winien zawierać:
-nazwę, typ, cel oraz zadania szkoły lub placówki,
-osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
-organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
-organizację szkoły lub placówki,
-prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki w tym:
przypadki, w których uczeń może być skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
-sposób uzyskania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
-zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

4

Opłaty

Brak opłat
5

Termin załatwiania sprawy:

Do 30 dni
6

Uwagi:

Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia w ciągu 14 dni wszelkich zmian danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.