Skierowanie do kształcenia specjalnego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii

1

Wniosek należy złożyć wniosek do Starosty wraz z wymaganymi dokumentami:

  1. orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w MOS,
  2. skrócony odpis aktu urodzenia,
  3. potwierdzenia zameldowania na pobyt stały oraz numer PESEL,
  4. dokumentację szkolną-świadectwo i odpis arkusza ocen oraz opinię wychowawcy,
  5. dokumentację medyczną - karta zdrowia ucznia, karta szczepień.

Pliki do pobrania:

2

Opłaty

brak opłat
3

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze
Wydział Edukacji
ul. Broniewskiego 15
58-400 Kamienna Góra

4

Termin załatwienia:

Na prośbę rodziców lub opiekuna prawnego podania są rozpatrywane i wydawane skierowania wg posiadanych wolnych miejsc w Ośrodku, uzależnione jest to również od skompletowania całości wymaganej dokumentacji.