Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
3)  zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję,  wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
4) zaświadczenie wójta lub burmistrza miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną i kompletną decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zawierającą część tekstową i graficzną oraz wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu;

  • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • kserokopię uprawnień projektanta oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień opracowania ekspertyzy;
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami;
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
2

Opłaty

Czynność urzędowa dokonywana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia opłata skarbowa wynosi - 17 zł.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi ? 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 lub w Kasie starostwa, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zgłoszenia.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek ? wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

3

Złożenie dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - ul. Broniewskiego 15 lub za pośrednictwem poczty; tel. 75 6450108

Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

4

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni.