Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, oraz rodzaj użytych materiałów,
3)  odpowiednie szkice lub rysunki,
4) kopię aktualnej mapy zasadniczej i ewidencyjnej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
5) inne dokumenty (w zależności od potrzeb).

2

Opłaty

Czynność urzędowa dokonywana na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie podlega opłacie skarbowej.
W przypadku wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia opłata skarbowa wynosi - 17 zł.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa opłata skarbowa wynosi - 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra lub w Kasie starostwa, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zgłoszenia.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

3

Złożenie dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - ul. Broniewskiego 15 lub za pośrednictwem poczty; tel. 75 6450108

Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

4

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni.