Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) zgodę właściciela obiektu,
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego,
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty,
wymagane przepisami szczególnymi,
6) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,
7) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.