Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy ? Prawo budowlane,
2) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy ? Prawo budowlane,
5) postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy - Prawo budowlane,
6) upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

2

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na budowę - zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
17 zł - opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 lub w Kasie starostwa, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek ? wyłącznie w związku  z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków;

Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

3

Złożenie wniosku

Komplet dokumentów należy złożyć w w Kancelarii Ogólnej - parter Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze, ul. Wł. Broniewskiego 15.

4

Czas załatwienia sprawy

Do 65 dni (do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu).