Przeniesienie pozwolenia na budowę

1

Pobranie interaktywnego wniosku do wypełnienia

Do wniosku dołączyć należy:
1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
2) oświadczenie o przejęciu wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę;
3) oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę, o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
4) dziennik budowy ? do wglądu,

2

Opłaty

Opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia na budowę ? 90 zł
Opłata skarbowa w przypadku złożenia pełnomocnictwa ? 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kamienna Góra prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Nr 88 8395 0001 0013 4460 2003 0001 lub w Kasie starostwa, nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Zwolnione od opłaty skarbowej są:
- jednostki budżetowe;
- jednostki samorządu terytorialnego;
- organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek ? wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie podlegają opłacie skarbowej pozwolenia w sprawach:
- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
- budownictwa mieszkaniowego.

3

Złożenie dokumentów

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze - ul. Broniewskiego 15 lub za pośrednictwem poczty; tel. 75 6450108

Godziny pracy wydziału:
Poniedziałek 7.30 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.00

4

Czas załatwienia sprawy

Do 30 dni.