Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków

Rejestracja zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków i ssaków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Rejestrowanie dziennika budowy

Rejestrowanie dziennika budowy

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

Pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu

Zgłoszenie zamiaru budowy/przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie zamiaru budowy/przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność gminy

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

Zatwierdzanie projektu prac geologicznych

Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych

Wydawanie pozwolenia na budowę

Wydawanie pozwolenia na budowę

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Przyjęcie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Przyjęcie projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności skarbu państwa

Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę