Uprawnienia żołnierzy

NSR - Uprawnienia żołnierzy

Żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych będący na przydziale kryzysowym korzysta z następujących uprawnień:

W zakresie ochrony uprawnień pracowniczych:

 • W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany.
 • Otrzymuje gwarancje stabilności zawodowej - urlopowanie na czas służby w NSR, przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej itp.
 • Czas czynnej służby wojskowej jest wliczany do wysługi pracowniczej.
 • Opłacone są składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Czas czynnej służby wojskowej w NSR jest doliczony emerytom wojskowym, których emerytura jest niższa niż 75% podstawy jej wymiaru.


W zakresie należności finansowych:

 • Otrzymuje atrakcyjne uposażenie za każdy dzień służby, z tytułu: odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej.
 • Otrzymuje zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby.
 • Ma prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych. Ponadto żołnierzowi rezerwy posiadającemu nadany przydział kryzysowy, po każdych 12 miesiącach  kalendarzowych trwania kontraktu dowódca jednostki wojskowej może przyznać nagrodę, pod warunkiem odbycia przez tego żołnierza rezerwy ustalonych w tym okresie przez dowódcę jednostki wojskowej ćwiczeń wojskowych oraz uzyskanie z tych ćwiczeń pozytywnych ocen służbowych.
 • Otrzymuje zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.


W zakresie świadczeń w naturze:

 • Otrzymuje bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Otrzymuje bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.
 • Otrzymuje bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.


W zakresie świadczeń zdrowotnych:

 • Korzysta z określonej opieki medycznej i świadczeń zdrowotnych w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • Korzysta z bezpłatnych badań i szczepień profilaktycznych, w związku z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 • Korzysta z turnusów leczniczo - profilaktycznych po powrocie ze służby poza granicami kraju.


W zakresie prestiżu służby w rezerwie:

 • Czas służby w NSR uwzględniany jest, jako preferencje przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie.
 • Posiada prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią  służbę w NSR oraz możliwość odznaczeń państwowych i resortowych przewidzianych dla żołnierzy.
 • Posiada prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze, w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych.
 • Posiada prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby.
 • Posiada prawo do wyróżnień za wzorową służbę.


W zakresie pomocy edukacyjnej jest możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu albo specjalizacji na stanowiska wymagające podwyższonych kwalifikacji, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych. Wysokość dofinansowania będzie proporcjonalna do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

W trakcie służby w NSR żołnierz rezerwy ma możliwość podwyższenia kwalifikacji oraz stopnia wojskowego, a także może zdobyć przepustkę do udziału w misjach zagranicznych oraz wstąpić do służby zawodowej.

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, który jest żołnierzem rezerwy i posiada nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia służby wojskowej przez żołnierza. Świadczenie to obejmuje wyłącznie rekompensatę kosztów (bez wynagrodzenia) poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy.