Akty prawne

AKTY PRAWNE:

 

 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 461 z późn. zm.),
 • ustawa o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2002 r. , Nr 76, poz. 693 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 693 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 206 poz. 1367 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162 poz. 117 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz. 1474 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90 poz. 844 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych(Dz.U.   z 2010 r. Nr 90 poz. 593 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  (Dz.U. Nr 87, poz. 562, Dz.U. z 2011 r. Nr 54 poz. 281)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz.U. Nr 76, poz. 497, Dz.U. z 2011 r. Nr 63 poz. 328)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej  (Dz. U. Nr 150, poz. 1215)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 812, Dz.U. z 2013 r. poz. 1026)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. Nr 145, poz. 971)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe (Dz.U. Nr 13, poz. 155)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. Nr 28 poz. 145, Dz.U. z 2011 r. Nr 140 poz. 821)
 • rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   15   czerwca   2004 r. w   sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły                i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony    (Dz. U. Nr 145, poz. 1539, Dz.U. z 2006 r. Nr 220 poz. 1603)
 • rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   14 grudnia 2004 r. w   sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową (Dz.U. Nr 279, poz. 2756)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz.U. z 2001 r. Nr 116 poz. 1238, Dz.U. z 2003 r. Nr 70 poz. 640, Dz.U. z 2004 r. Nr 279 poz. 2756)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawieszania spłat pożyczek i kredytów żołnierzom w czynnej służbie wojskowej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. z 2012r. poz. 598)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. Nr 77 poz. 509)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. wsprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz.U. Nr 115 poz. 1199, Dz.U. z 2010 r. Nr 87 poz. 568)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. Nr 145, poz. 974)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. poz. 214)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie pełnienia okresowej służby wojskowej (Dz.U. Nr 87, poz. 563,  Dz.U. z 2011 r. Nr 146 poz. 872)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz.U. Nr 28, poz. 242, Dz.U. z 2005 r. Nr 40 poz. 384, Dz.U. z 2006 r. Nr 237 poz. 1717, Dz.U. z 2011 r. Nr 73 poz. 394)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe (Dz.U. Nr 135 poz. 1448, Dz.U. z 2011 r. Nr 73 poz. 393)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe (Dz.U. Nr 50 poz. 484, Dz.U. z 2009 r. Nr 70 poz. 602, Dz.U. z 2010 r.      Nr 87 poz. 567)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz.U. Nr 87 poz. 561, Dz.U. z 2012 r. poz. 665)
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wzywania osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony przez organy wojskowe ( Dz.U. Nr 50 poz. 484, Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1157, Dz.U. z 2009 r. Nr 70 poz. 602, Dz.U. z 2010 r. Nr 87 poz. 567)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie wojskowego obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1480, Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1152, Dz.U. z 2009 r. Nr 76 poz. 643, Dz.U. z 2010 r. Nr 105 poz. 657, Dz.U. z 2010 r. Nr 105 poz. 658, Dz.U. z 2012 r. poz. 544).
 • rozporządzenie   Ministra   Obrony   Narodowej  z  dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. Nr 51 poz. 233, Dz.U. z 2010 r. Nr 125 poz. 848, Dz.U. z 2011 r. Nr 161 poz. 972)